Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Obligacions legals de PRL
Àrea : Seguretat i Medi Ambient
Modalitat: Presencial
Descripció:

Els objectius principals del curs són:
- Proveir una informació senzilla, clara , resumida i de fàcil comprensió de les obligacions en PRL per a tots els col·lectius implicats en la situació actual tenint en compte la legislació vigent i les seves corresponents modificacions i
- Proveir informació útil , actualitzada i classificada segons les principals àrees i/o riscos de la PRL.

Aquest curs va dirigit a totes les persones que estiguin relacionades amb l'aplicació de la PRL en les empreses i que necessitin una eina eficaç que sigui de fàcil maneig i consulta i els ajudi a trobar ràpidament la resposta a identificar les seves obligacions legals en PRL. Aquest curs no és una relació de legislació aplicable en PRL ja que s'inclouran molts supòsits pràctics que ajudaran a tenir un coneixement més profund i amb una visió pràctica de les nostres obligacions en PRL

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: 1.- MARC NORMATIU
1.1 Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals
1.2 Reial decret 171/2004 ( coordinació d'activitats empresarials)
1.3 Estatut del Treball Autònom
1.4 Estatut dels treballadors
1.5 Reial decret 1627/1997 (Construcció)
1.6 Reglament dels Serveis de Prevenció
1.7 Reial decret Legislatiu 5/2000 sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social
1.8 Llei Reguladora de la subcontractació en la construcció

2.- RESPONSABILITAT EN PRL
2.1 Responsabilitats de l'empresari.
2.2 Responsabilitats del treballador.
2.3 Responsabilitats amb altres empreses

3.- . GESTIÓ DE LA PRL
3.1 L'organització preventiva de l'empresa
3.2 La integració de la prevenció
3.3 El pla de prevenció
3.4 Les auditories de prevenció
3.5 La planificació de l'activitat preventiva
3.6 La planificació de l'activitat preventiva en les obres de construcció
3.7 L'avaluació de riscos

4.- . OBLIGACIONS DE PRL SEGONS RISCOS
4.1 Riscos relacionats amb els llocs de treball i amb els equips de treball
4.2 Característiques que han de complir les màquines
4.3 Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues
4.4 Risc elèctric
4.5 Risc d'explosió
4.6 Riscos d'incendi als edificis
4.7 Risc d'incendi en establiments industrials
4.8 Limitació de comercialització i ús de productes químics perillosos
4.9 Classificació, envasat i etiquetatge de productes químics perillosos
4.10 Risc d'accidents greus amb substàncies perilloses
4.11 Riscos relacionats amb el transport per carretera de mercaderies perilloses
4.12 Riscos per exposició a agents químics perillosos
4.13 Riscos per exposició a agents químics cancerígens i mutàgens
4.14 Riscos per exposició a soroll
4.15 Riscos relacionats amb les condicions ambientals (fred, calor i il¿luminació)
4.16 Riscos per exposició a vibracions
4.17 Riscos per exposició a radiacions ionitzants
4.18 Riscos per exposició a radiacions no ionitzants
4.19 Riscos per exposició a agents biològics
4.20 Senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball
4.21 Característiques dels equips de protecció individual (EPI)
4.22 Riscos relacionats amb les activitats de construcció
4.23 Riscos relacionats amb els treballs en el mar
4.24 Riscos relacionats amb les activitats de la mineria
4.25 Coordinació d'activitats empresarials.
4.26 Riscos relacionats amb Pantalles de Visualització de Dades
4.27 Riscos relacionats amb l'Amiant
4.28 Riscos relacionats amb les atmosferes explosives

5.- . CASOS PRÀCTICS
Docent/s: Rafael Olivares. Enginyer Industrial. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals (Especialitats Seguretat en el treball, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i Higiene Industrial). Consultor i formador en PRL.
Dates: 12 de novembre de 2014
Horari: de 9 a 18 h (inclou dinar)
Número d'hores: 8 h.
Preu: Col·legiat / Associat: 205 euros
Empresa Adherida: 295 euros
General: 350 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.