Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

AUDITORIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
Àrea : Energia
Modalitat: Semipresencial
Descripció:

El passat 23 de gener es va publicar el projecte de Reial Decret que regula les auditories energètiques i transposa parcialment la Directiva d'Eficiència Energètica en Edificis 2012/27/UE. El seu contingut se centra en les auditories energètiques, sistemes d'acreditació per auditors energètics i proveïdors de serveis energètics, la promoció de l'eficiència energètica en els processos de producció i ús de la calor i del fred, i la comptabilització del consum d'aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració.
Aquest projecte de Reial Decret estableix l'obligació, per a les empreses no PIMES, entenent per tals aquelles que compten amb més de 250 persones i el volum de negocis anual excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual excedeix de 43 milions d'euros, de realitzar una auditoria energètica abans del 5 de desembre de 2015 i, posteriorment, com a mínim, cada quatre anys.

L'auditoria energètica és l'eina d'anàlisi i diagnòstic del comportament energètic dels edificis. L'objectiu final de l'auditoria és definir una sèrie de mesures correctores que permetin aconseguir estalvis i que siguin viables econòmicament.
L'aprenentatge del procés de l'auditoria energètica d'aquest curs es basa en un cas real sobre el qual es treballa i que conclou amb la realització d'una auditoria real per part dels alumnes que s'exposa i justifica públicament davant els professors.
L'objecte d'aquest format és el de capacitar als alumnes per a justificar i defensar els criteris utilitzats en la realització de les auditories davant el professor especialista en cada àmbit de l'eficiència energètica.

El curs consta de 52 hores presencials i 20 hores de teletreball.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa: 1. Aspectes generals de l'auditoria i mercat energètic
Tipologies d'estudis energètics: Estudi energètic bàsic i l'auditoria energètica
Metodologia i contingut de l'auditoria energètica
Dades d'inici per a la realització d'una auditoria energètica
Anàlisi energètica i econòmica de la situació actual (balanç d'energia i diagrames energètics, ratis i distribucions de referència)
Criteris per la realització de propostes d'honoraris

2. Visita a l'edifici objecte del treball

3. Auditoria de l'envolupant tèrmica
3.1 Criteris per identificar l'envolupant tèrmica
3.2 Solucions de rehabilitació energètica de l'envolupant

4. Auditoria energètica de les instal·lacions de climatització i ACS
4.1 Conceptes bàsics i tipus de sistemes de climatització i producció d'ACS
4.2 Principals mesures d'estalvi energètic en instal·lacions de climatització i ACS. Indicadors i principals actuacions d'eficiència energètica per reduir el consum d'energia

5. Equips i instrumentació per al càlcul del rendiment d'instal·lacions tèrmiques
5.1 Conceptes teòrics a tenir en compte en la utilització dels equips de mesura. Marc legal a nivell de RITE respecte a exigències d'eficiència. Mesures de qualitat de la combustió.
5.2 Metodologies per a la mesura de temperatura a camp. Petites demostracions de mesura per a la visualització dels errors comesos
Metodologies per a la mesura de cabal a camp. Metodologies per a la determinació de potencia/energia útil
Metodologia per a la mesura de cabal d'aire
Posada en pràctica amb mesures sobre demostrador hidràulic, càlcul de potencies i energies tèrmiques.

6. Equips i instrumentació necessària per mesurar el consum d'equips elèctrics
6.1 Punts de mesures. Conceptes elèctrics: Detalls instal·lació equips de mesura. Lectures de consum. Tipus de registres.
Temari pràctic - 3h: Mesures elèctriques. Anàlisi de registres. Mesures elèctriques sobre prototips que simulen instal·lacions reals
6.2 Interpretació de les dades elèctriques registrades.
Cas pràctic: Mesures elèctriques i anàlisi de registres
Nota: És molt recomanable (No imprescindible) que cada alumne porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment.

7. Auditoria energètica de les instal·lacions d'il·luminació
7.1 Conceptes generals .Inventari. Indicadors per avaluar el rendiment de la instal·lació d'enllumenat.
7.2 Principals actuacions de millora en l'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat

8. Estudi d'un cas real
Docent/s: Arnau Alarcón. Col·laborador Greenstorm Sostenibilitat Energètica, SL
Sergi Pérez. Soci Greenstorm Sostenibilitat Energètica, SL
Marc Raventós. Gas Natural Soluciones
Oriol Barber. Soci Greenstorm Sostenibilitat Energètica, SL
Joan Romans. Linx Enginyeria.
Dates: Del 27 d'octubre al 15 de desembre de 2014
Horari: Dilluns i dimecres de 16 a 20 h
Número d'hores: 52 h.
Preu: Preu col·legiat: 1.195 euros
Preu general: 1.785 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 20
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.