Logo campus

Fitxa de curs

Llista de cursos

Elaboració de projectes d'activitats
Àrea : Enginyeria
Modalitat: Presencial
Descripció:

Els canvis legislatius dels darrers anys pel què fa a les autoritzacions de les activitats reglades han comportat un canvi substancial en la tramitació dels seus expedients administratius. La dispersió d'aquesta legislació comporta dubtes a l'hora de preparar la documentació i assessorar a l'emprenedor que vol posar en marxa una activitat. Aquests canvis comporten una prèvia classificació per tal de determinar exactament la documentació a preparar. Aquest curs pretén donar les eines per aplicar criteris correctes a l'hora de determinar la classificació de l'activitat i com redactar els projectes per a presentar a l'administració, incloent la resolució de casos pràctics.
Es farà referència a la nova Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Es veurà com afecten les modificacions de la llei Òmnibus a l'aplicació de la llei LPCA


El curs va dirigit a:

- Professionals/Tècnics del sector interessats en obtenir una visió general i pràctica del procediment d'elaboració, gestió administrativa, i d'autorització d'una activitat.

- Enginyers Industrials de recent incorporació en el mon de les legalitzacions, i que volen aprendre els conceptes fonamentals necessaris per l'execució de Projectes d'Activitats i Llicències Ambientals, en qualitat d'assalariats en empreses d'enginyeria o similars. Estalviant d'aquesta manera a l'empresari el cost addicional que suposa la formació de noves incorporacions a les plantilles de les empreses.

- Enginyers Industrials d'altres sectors de la professió, que pretenen exercir el Lliure Exercici de la professió fent Projectes d'activitats i legalitzacions, de forma complementaria al seu treball habitual.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació. Més informació


Programa: 1. Generalitats: Normativa d'aplicació: Llei PCA 20/2009 Llicència Ambiental. Llei 11/2009 d'espectacles públics i activitats recreatives. Llei 3/2010 de prevenció d'incendis. CTE. RSCIEI. RIPCI. Ordenances. Llei 20/91 i Codi d'accessibilitat de Catalunya. Llei 16/2002 Acústica. Altres

2. Classificació de les activitats
2.1 Guió de continguts mínims: Norma UNE 157.601. Continguts Memòria Ambiental

3. Eines disponibles en el COEIC per als col·legiats

4. Codi tècnic de l'edificació. Documents bàsics

5. Codi d'accessibilitat. Ordenances locals. Prevenció de riscos laborals

6. Altre documentació tècnica (Projecte acústic, Assabentat, Permís d'obra menor, o major)

7. Casos pràctics: explicació del contingut de les memòries amb exemples tipus
7.1 Aplicació en cas pràctic 1: Establiment pública concurrència
7.2 Aplicació en cas pràctic 2: Petit establiment industrial
Docent/s: Albert Puig i Kowerdowicz. Enginyer Industrial. Consultor
Dates: 31 de març i 2, 7 i 9 d'abril de 2014
Horari: de 16 a 20 h
Número d'hores: 16 h.
Preu: Col·legiat/associat: 335 euros
Empresa adherida: 480 euros
General: 565 euros
Lloc: Barcelona - Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Places: 16
Idioma: Català

- El nombre de places és limitat.
- Un cop rebuda la confirmació de plaça per part del l'ACET, es podrà efectuar el pagament corresponent amb un termini no inferior a 3 dies abans de l'inici del curs.
- Qualsevol anul·lació amb una antel·lació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del 50% del curs.